Sleutelfactoren voor invoering van competentiemanagement in een algemeen ziekenhuis

Toon alle toelichtingen

Introductie

Er bestaat niet slechts één manier om competentiemanagement in te voeren. Uit onderzoek en in de literatuur over competentiemanagement blijkt echter een aantal aspecten relevant voor succesvol invoeren van competentiemanagement. Daarom worden deze aspecten in dit instrument in beeld gebracht, ter overweging, om hiermee de kansen op succesvolle invoering van competentiemanagement te verhogen. Daar waar relevant is een toelichting bijgevoegd. De toelichting is gecursiveerd. Met de term 'organisatie' wordt bedoeld ziekenhuisorganisaties.

Orientatiefase

Competentiemanagement invoeren?

Om een verantwoorde keuze keuze te kunen maken om competentiemanagement wel/niet in te voeren kunnen onderstaande vragen worden beantwoord.

Wat wil de organisatie met competentiemanagement bereiken?

Is competentiemanagement daartoe de meest passende oplossing?

Bestaat er voldoende bereidheid om de tijd en kosten voor invoering te dragen? (toelichting)

Is de organisatie voldoende klaar voor invoering van competentiemanagement? (toelichting)

Zijn leidinggevenden, medewerkers en P&O-ers er voldoende klaar voor?

Is de komende periode geschikt voor invoering van competentiemanagement of zijn er andere projecten of werkzaamheden die de aandacht vragen? (toelichting)

Wat is de toegevoegde waarde van competentiemanagement voor de organisatie? (toelichting)

Heeft de organisatie een (actuele) missie en visie? (toelichting)

In hoeverre is de cultuur in de organisatie gericht op het ontwikkelen van medewerkers? (toelichting)

Wat is de voorkeursstijl van leidinggeven binnen de organisatie? (toelichting)

Uitvoeringsfase

Competentiemanagement invoeren

Projectmanagement

Wanneer de organisatie de keuze heeft gemaakt om competentiemanagement in te voeren zijn de reguliere aandachtspunten van projectmanagement van toepassing. Er dient speciale aandacht te zijn voor:

Het formuleren van het projectresultaat.

Het beschrijven van de doelgroep. (toelichting)

Het afbakenen van het project. (toelichting)

Het leren van andere organisaties: oriŽnteren in vergelijkbare organisaties m.b.t. de invoering van competentiemanagement. (toelichting)

Voor invoering van competentiemanagement zijn de reguliere aandachtspunten van projectmanagement van toepassing. Er dient speciale aandacht te zijn voor:

Het faseren van het project. (toelichting)

Het instellen van een stuurgroep. (toelichting)

Het aanstellen van een projectleider. (toelichting)

Het waarborgen van secretariŽle ondersteuning.

Communicatieplan. (toelichting)

Tijdsplanning en voortgangsbewaking. (toelichting)

Tijdsinvestering. (toelichting)

FinanciŽn: het beschikbare budget en raming van de kosten.

ICT en competentiemanagement. (toelichting)

Een risicoanalyse. (toelichting)

CreŽren van betrokkenheid en draagvlak. (toelichting)

De ondernemingsraad. (toelichting)

Beloning. (toelichting)

De rol van P&O. (toelichting)

Opstellen van kerncompetenties, woordenboek en competentieprofielen

Opstellen van kerncompetenties. (toelichting)

Keuze maken: worden er kerncompetenties opgesteld?
Zo ja, in welke fase van het project.

Afspraken maken over:
Het aantal kerncompetenties;
De manier waarop kerncompetenties worden vastgesteld.

Samenstellen competentiewoordenboek. (toelichting)

Keuze maken hoe de organisatie tot een woordenboek wil komen.
Wordt er gebruik gemaakt van bestaande competentieterminologie of ontwikkelt men zelf het gehele woordenboek.

Vaststellen van basisregels voor competentiewoordenboek: het vastgestelde kader.

Beschrijven van competenties. (toelichting)

Criteria vaststellen m.b.t. de omschrijvingen van een competentie.

Opstellen competentieprofielen. (toelichting)

Afspraken maken over de wijze waarop competentieprofielen totstand dienen te komen.

Competentieontwikkeling. (toelichting)

Evaluatiefase

Evalueren van het project. (toelichting)

Zie verder de presentatie  Competentiemanagement - instrumentatie bij competenties beoordelen en ontwikkelen (PDF file) gegeven op het Elsevier congres "Competentiemanagement: en nu echt!" (Leiden, 9 december 2008).

Hester Wagenvoort LinkedIn

Copyright © 2006 - 2011